ELUB

Posiadasz e-sklep? Załóż stronę pod naszym adresem elub.pl


Get Adobe Flash player

Regulamin rejestracji nazw stron internetowych w domenie elub24.pl

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

§ 1

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

  1. Administrator – należy przez to rozumieć ABS Serwis - właściciel domeny elub24.pl.
  2. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę, podmiot, na rzecz którego ma być prowadzona procedura rejestracji subdomeny, działający na terenie miasta Lublina lub województwa lubelskiego, posiadający na rejestrowanej stronie sklep internetowy bądź świadczący usługi w zakresie promocji i rozwoju województwa lubelskiego, a jego działalność nie jest sprzeczna z interesem województwa lubelskiego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1.      Wnioskodawca otrzymuje prawo do używania nazwy subdomeny w domenie elub24.pl składając stosowny i podpisany wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

2.      Złożenie wniosku przez Wnioskodawcę o rejestrację subdomeny strony internetowej jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści niniejszego regulaminu oraz uznaniem jego postanowień za obowiązujące i wiążące Wnioskodawcę w całości.

3.      Wnioskodawca może rejestrować dowolną ilość wolnych nazw poddomeny –elub24.pl.

4.      Prawo używania domeny określonej we wniosku uzyskuje tylko ten wnioskodawca, który posiada na stronie czynny sklep internetowy.

5.      W przypadku podpisania umowy wniosku o rejestrację subdomeny Wnioskodawca zobowiązany jest umieścić na stronie startowej przynajmniej jeden link do strony startowej innego podmiotu, który uzyskał prawo do dysponowania subdomeną elub24.pl (wykaz podmiotów umieszczony jest na stronie http://elub24.elub24.pl).

6.      Umowa rejestracji domeny zostaje zawarta w dniu uznania opłaty na rachunku bankowym ABS Serwis lub w momencie odebrania potwierdzenia opłaty (cokolwiek nastąpi wcześniej) i trwa przez okres abonamentu od roku do 10 lat w zależności od wniesionej opłaty.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 3

I.Wnioskodawca jest zobowiązany:

1.         do podania prawdziwych danych:

1.a.            nazwisko i imię lub firma,

1.b.            adres zamieszkania lub adres siedziby firmy,

1.c.            numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych,

1.d.           e-mail,

1.e.            numer NIP

1.f.             numer telefonu umożliwiający kontakt z Wnioskodawcą,

1.g.            adres korespondencyjny,

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do podania dodatkowo danych:

1.h.            numer identyfikacyjny REGON,

1.i.              numer ewidencyjny VAT.

1.j.              miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

  1. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przez usługodawcę w związku z rejestracją poddomeny internetowej i przesyłania danych związanych z zarejestrowaniem domeny.

3.      W razie zmiany danych osobowych Wnioskodawcy do dokonania ich aktualizacji w rejestrze Administratora oraz stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zmiany.

4.      W przypadku decyzji o funkcjonowaniu wraz z domeną poczty elektronicznej (nazwa strony wnioskodawcy @elub24.pl ) złożenie wniosku o jego rejestrację.

  1. w przypadku udostępnienia poczty elektronicznej wnioskodawca

zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień Regulaminu. Oznacza to w szczególności:

I. Przesyłanie za pośrednictwem Skrzynki Pocztowej jedynie treści zgodnych z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

II. Wykorzystywania Skrzynki Pocztowej jedynie zgodnie z parametrami określonymi dla Pakietu Podstawowego (w szczególności w zakresie pojemności Skrzynki Pocztowej);

III. Powstrzymanie się od przeprowadzania akcji polegających na masowym wysyłaniu listów elektronicznych, w szczególności grożących zablokowaniem bądź uszkodzeniem Skrzynek Pocztowych lub/i mogących spowodować ich nadzwyczajne obciążenie.

§ 4

I. Administrator zobowiązany jest:

1)      do przeprowadzenia procesu rejestracji poddomeny internetowej na podstawie danych zawartych we wniosku o rejestrację,

2)      do przestrzegania poufności danych Wnioskodawcy

3)      wystawienia faktury Vat Wnioskodawcy na jego prośbę.,

4)      do odmowy rejestracji poddomeny lub przerwania procedury jej rejestracji w przypadku, gdy:

a)      wnioskodawca podał nieprawidłowe dane,

b)      gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zamawiana nazwa subdomeny może służyć prowadzeniu nielegalnej działalności, lub działalności sprzecznej z interesem społecznym

1.      (Administrator ocenia samodzielnie, czy nazwa subdomeny spełnia wymogi podane w tym paragrafie),

a)      nazwa subdomeny jest już zarejestrowana,

b)      Wnioskodawca nie wypełnił prawidłowo wniosku o rejestrację subdomeny,

c)      wystąpią inne ważne przyczyny.

5)      Administrator odpowiada za poprawne delegowanie subdomen, które oferuje swoim użytkownikom. W razie jakichkolwiek awarii lub problemów technicznych, zobowiązuje się je rozwiązać tak szybko, jak to tylko będzie możliwe

6)      W przypadku wniosku o udostępnienie w czasie używania domeny poczty elektronicznej przypisanej do domeny udostępnić pocztę o wielkości 400 MB na czas trwania umowy

ABS Serwis, jako administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)         skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła umożliwiającego korzystanie z Konta Pocztowego Użytkownika,

b)        utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu oraz innymi niezależnymi okolicznościami,

c)         przerwy w funkcjonowaniu systemu pocztowego zaistniałe z przyczyn technicznych spowodowanych w szczególności konserwacją lub wymianą sprzętu oraz z innych przyczyn niezależnych od ABS Serwis,

d)        sposób wykorzystywania Konta Pocztowego przez Użytkownika oraz szkody, jakie poniósł na skutek nieprawidłowego zapisu lub nieprawidłowego odczytu wiadomości.

e)         szkody wynikłe z użytkowania Konta Pocztowego,

f)         treści przesyłanej w systemie poczty elektronicznej.

II. Odpowiedzialność. Wnioskodawcy

1.    Wnioskodawca korzystający z nazwy poddomeny ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zgodne z prawem polskim i międzynarodowym korzystanie z zarejestrowanej nazwy poddomeny i jest odpowiedzialny za treści i materiały umieszczone w danej poddomenie. Oznacza to zwolnienie Administratora z odpowiedzialności za szkody, mogące powstać w związku z korzystaniem z poddomeny przez Wnioskodawcę lub osoby, przy pomocy, których wykorzystuje on swoje prawa i obowiązki. ABS Serwis, jako administrator w przypadku naruszenia powyższego obowiązku może dochodzić odszkodowania od wnioskodawcy.

2.    Za straty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu rejestracji subdomen internetowych domeny elub24.pl przez Wnioskodawcę odpowiedzialność ponosi Wnioskodawca.

3.    Rejestrowana nazwa poddomeny musi spełniać następujące warunki:

a)         zawierać przynajmniej dwa znaki,

b)        nie może być aliasem nazwy domeny głównej i strona musi posiadać czynny sklep internetowy sprzedający towary dopuszczone na terenie Polski do obrotu.

c)         nie dopuszcza się stosowania nazw o charakterze wulgarnym, niecenzuralnym lub służącym obrażaniu, zniesławianiu lub pomawianiu osób, instytucji lub firm.

IV. FORMA POTWIERDZENIA KORZYSTANIA Z DOMENY

§ 5

1.    Formą potwierdzającą korzystanie z subdomeny jest umowa cywilno prawna zawarta pomiędzy Administratorem a Wnioskodawcą w formie pisemnej lub elektronicznej (z podpisem elektronicznym) zwana w części tytułowej Regulamin Rejestracji Nazw Stron Internetowych w Domenie elub24.pl.

2.    Umowa jest zawarta na czas jednego roku od dnia dokonania wpłaty i złożenia wniosku o rejestrację subdomeny. Nieopłacona strona zostanie usunięta w 30 dniu od daty określonej w ostatniej płatności. Umowa może zostać przedłużona na kolejny okres po złożeniu przez Wnioskodawcy wniosku o przedłużenie użytkowania poddomeny w terminie 6 miesięcy od daty, kiedy ustal ostatni okres ważności umowy. Po tym okresie Administrator może scedować nazwę domeny na inny nowy podmiot

3.    Rejestracja nazwy subdomeny elub24.pl wymaga spełnienia warunków regulaminu oraz doręczenia wypełnionego Wniosku (załącznik nr 1 do regulaminu) o rejestrację i utrzymanie nazwy poddomeny na adres ABS Serwis

4.    Nazwa subdomeny zostanie zarejestrowana w terminie pięciu dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia pisemnego wniosku Wnioskodawcy.

5.    Administrator może się zwrócić do wnioskodawcy o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści Wniosku. Nie doręczenie żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do odmowy rejestracji.

6.    Termin pięciodniowy, o którym mowa w § 5 ust. 4 biegnie w takim przypadku od daty usunięcia braków, lub doręczenia do Administratora wniosku z dodatkowymi dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 5.

7.    Za tworzenie, rejestrację i jej coroczne utrzymanie wnioskodawca ponosi opłatę w

a)    wysokości 30 zł za rok.

V. Wypowiedzenie umowy

§ 6

  1. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej. Wypowiedzenie składane ze strony Wnioskodawcy ma charakter wniosku o wyrejestrowanie subdomeny.
  2. Wnioskodawca ma prawo do wyrejestrowania nazwy poddomeny bez podania przyczyn.
  3. Umowa może być ponadto rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

a.       Wnioskodawca złamał postanowienia umowy, co jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem regulaminu,

b.      wykorzystanie nazwy poddomeny szkodzi wizerunkowi i interesom innych użytkowników zarejestrowanych na stronie elub24.pl lub regionowi lubelskiemu.

c.       pod nazwą subdomeny wnioskodawcy zostały umieszczone materiały zabronione prawem oraz ścigane na drodze postępowania karnego i niezgodne z etyką (np. pornograficzne),

d.      z innych ważnych powodów wykazanych w oświadczeniu Administratora o rozwiązaniu umowy.

e.       W przypadku nazw subdomen już istniejących, a niespełniających warunków regulaminu, Administrator ma prawo odmówić przedłużenia umowy na dalsze korzystanie z nazwy, jeżeli Wnioskodawca nie dostosuje się w terminie 1-go miesiąca do postanowień regulaminu.

VI. ZMIANA DANYCH WNIOSKODAWCY I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

§ 7

1.        Administrator dokonuje zmiany danych Wnioskodawcy subdomeny w terminie siedmiu dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zmianę danych Wnioskodawcy.

2.        Formularze użytkowe dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://elub24.elub24.pl/regulamin/dokumenty. W przypadku przekazania Administratorowi kopii wniosku lub zgłoszenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego danej nazwy subdomeny, zmiana Wnioskodawcy tej nazwy poddomeny zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sporu

3.        Jeżeli Administrator nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu lub rozstrzygniecie to będzie kwestionowane przez jedną lub każdą ze stron, obie strony mogą dochodzić swych praw w sądzie właściwym miasta Lublina. Administrator może rozpatrzyć spór na zgodny wniosek stron. Rozstrzygniecie sporu nastąpi w takim przypadku po wysłuchaniu stron lub przedstawieniu odnośnych wniosków przez wnioskodawców lub ich upełnomocnionych przedstawicieli.

4.        Jeżeli Administrator nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu, strony nie wystąpią ze zgodnym wnioskiem lub jego rozstrzygnięcie będzie kwestionowane, strony mogą dochodzić swych praw we właściwym sądzie lub w drodze ugody nienaruszającej interesów administratora domeny.

5.        W wypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu, o którym mowa w pkt. 3, Administrator zawiadomi strony nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.

6.        Administrator wykona orzeczenie właściwego sądu rozstrzygające spór pomiędzy Wnioskodawcą a osoba trzecią, dotyczące nazwy subdomeny lub ugodę nienaruszającą interesów administratora przez nich zawartą.

7.        W przypadku wydania przez sąd orzeczenia stwierdzającego naruszenie przez Wnioskodawcę praw osoby trzeciej w wyniku rejestracji nazwy domeny umowa wygasa z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia lub upływu terminu trwania umowy..

8.        W przypadku sporu o nazwę poddomeny żadna ze stron nie ma prawa domagać się odszkodowania lub innej formy zadośćuczynienia od Administratora za przyznanie nazwy poddomeny przed wszczęciem sporu.

9.        Wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów czynności ustalania odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń prawa przez niego, które są wynikiem wniosku o rejestrację subdomeny elub24.pl oraz naprawienia szkody osobom trzecim..

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

1.        Wnioskodawca jest zobowiązany we wniosku oświadczyć, że podane w formularzach dane są poprawne i prawdziwe oraz że zostały podane według jego najlepszej wiedzy. Wnioskodawca odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub nieinformowania Administratora o zmianie danych.

2.        W sprawach dotyczących rejestracji i utrzymywania nazw subdomeny elu.pl Administrator może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Wnioskodawcę.

3.        W przypadku zmiany regulaminu lub wysokości opłat Administrator kontaktować będzie się droga pocztowa. Dopuszcza się zawiadomienie Wnioskodawcy o powyższych zmianach drogą elektroniczną za zgodą obu stron.

4.        Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora lub na stronie internetowej http://elub24.elub24.pl/regulamin

5.        Zmiana regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego ustalenia.

6.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przepisy prawa międzynarodowego

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

Miejscowość i data

Wniosek o rejestrację nazwy poddomeny w domenie elub24.pl

Nazwa poddomeny:

<nazwa_domeny>.elub24.pl

Wnoszę o przyznanie domeny ……………………………………………dla:

Dane adresowe…………………………….………………….………………….

Nazwa/Imię nazwisko:…………. ………………….………………….

Ulica …………………………….

Nr domu:………………

Kod pocztowy………………….

Miasto………..……………

Telefon ………….……………

Faks    ………………

E-mail  ………………

Adresy serwerów DNS obsługujących stronę:

REGON……………..

NIP …………………………………………

__ *Wnoszę o uruchomienie wraz z domeną poczty elektronicznej ………………Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(domyślnie taki sam adres jak nazwa subdomeny)

__ *Rezygnuję z uruchomienia poczty elektronicznej

(*zaznaczyć X dla wybranej opcji)

Oświadczam, że posiadam umocowanie prawne do występowania o rejestrację nazwy poddomeny. Znany jest mi „Regulamin rejestracji nazw stron internetowych w domenie elub24.pl” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.)

Za zgodność

Podpis i pieczątka

Podpisany wniosek należy przesłać pocztą na adres:

ABS Serwis

ul. Kościelna 5/5

20-307 Lublin

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!